Specijalizovani sajt za studente ekonomije, menadžmenta
i srodnih oblasti!

Diversifikacija kao pravac rasta preduzeća

UVOD 2

1. RAST PREDUZEĆA I STRATEGIJA RASTA 3

1.1. Diversifikacija kao pravac rasta preduzeća 4

A. Nizak nivo diversifikacije 5

B. Osrednji do viši nivo diversifikacije 5

C. Vrlo visok nivo diversifikacije 5

2. VRSTE DIVERSIFIKACIJE 7

2.1. Strategija povezane diversifikacije 7

2. 2.Horizontalna diversifikacija 8

2.3. Vertikalna diversifikacija 9

2.4. Strategija nepovezane diversifikacije 10

2.5. Kategorije 11

2.6. Odnos koncentrične i konglomeratske diversifikacije 11

ZAKLJUČAK 13

LITERATURA 14

DEO TEKSTA DIVERSIFIKACIJA KAO PRAVAC RASTA PREDUZEĆA

Stragijski menadžment je relativno nov koncept u teoriji menadžmenta,predstavlja sposobnost preduzeća da reaguje adekvatno na zbivanja u okruženju.Značajan je za savremene uslove poslovanja i svojevrstan je odgovor na sve brojnije i složenije izazove.Na poslovnim školama i ekonomskim fakultetima predstavlja akademsku disciplinu kao što su to marketing,finansije i računovodstvo.

To je konceptualni okvir koji povezuje šanse i pretnje iz okruženja,mogućnosti preduzeća i aspiracije njegove uprave.Ovaj koncept upravljanja brzo stiče ogromnu popularnost u velikom broju preduzeća.

Dakle,strategijski menadžment *** usmeravanja aktivnosti preduzeća kojim se,na bazi anticipiranih šansi i opasnosti,na jednoj i jakih i slabih strana preduzeća,na drugoj strani,identifikuju kritični faktori uspeha,opredeljuje *** i instrumenti njihove optimalne realizacije u dinamičkoj poslovnoj sredini.Kao takav,stekao je punu afirmaciju u poslovnoj praksi i literaturi i široko prihvaćen kao nezaobilazan predmet *** se bave obrazovanjem savremenih menadžera.

Strategija predstavlja način kojim se određuje kretanje preduzeća u budućnosti,tj. *** u budućnosti.Od toga koju strategiju ili strategije izabere zavisi i ostvarenje pomenutih ciljeva.Mora se imati strategijska vizija kako će izgledati preduzeće u budućnosti da bi se *** da se tamo stigne.

Rast na osnovu povećanja prodaje postojećih proizvoda prate brojne teškoće i rizici.Stara madagaskarska narodna izreka kaže "ko hoće *** u tri reke".Da bi se uspešno upravljalo preduzećem,neophodno je na različite načine kombinovati proizvod i tržište,kao dva osnovna izvora njegovog rasta.Jedan od strategijskih opcija rasta je ulaženje preduzeća u nove delatnosti i nova tržišta.Posebno u situaciji kada su iscrpljene mogućnosti rasta unutar postojeće delatnosti i kada je moguće obezbediti rentabilan ***.

Tako diversifikacija predstavlja uvodjenje novih proizvoda na ***.Ovaj rad je prvenstveno posvećen relevantnim aspektima strategije diversifikacije.Posebna pažnja je posvećena razmatranju različitih strategija diversifikacije,a to su strategije povezane (horizontalna i vertikalna) i nepovezane diversifikacije (konglomeratska).