Specijalizovani sajt za studente ekonomije, menadžmenta
i srodnih oblasti!

SADRŽAJ:

UVOD 2

1. POJAM EKONOMSKE DIPLOMATIJE 3

1. 1. Poslovna diplomatija i njeno mesto, uloga i značaj 6

2. FUNKCIJE I CILJEVI EKONOMSKE DIPLOMATIJE 10

3. Poslovna špijunaža 16

ZAKLJUČAK 18

LITERATURA 19

Deo teksta Ekonomska diplomatija (pojam, funkcije, ciljevi i procesi)

Sam termin ekonomska diplomatija je francuskog porekla (La diplomatie economique). Imajući u vidu tradicionalne veze francuske i ruske škole klasične diplomatije, taj termin se ustalio i u ruskoj terminologiji (ekonomičeskaja diplomatia). Za razliku od njih, američka odnosno anglosaksonska terminologija koristi izraz međunarodna biznis ili trgovinska diplomatija (International business or trade diplomacy).

Snažan diplomatski ekonomski anganžman je postao bitna odlika diplomatija mnogih država, ne samo najrazvijenijih, nego i ***. Njihova glavna preokupacija je kako i na koji način obezbediti što povoljniju poziciju za svoju*** na svetskim tržištima, na kojima vladaju zakoni bespoštedne konkurencije, ne samo ekonomske nego i neekonomske prirode, zaštititi svoje nacionalne interese, ostvariti što viši udeo u raspodeli svetskog BNP. Radi ostvarenja ovakvih ciljeva sve države podredile su i podređuju *** mehanizme, uključujući i diplomatiju. Diplomatski ekonomski angažman - ekonomska diplomatija - postala je najvažnija aktivnost u diplomatijama nacionalnih država, međunarodnih organizacija i integracija, čak šta više moglo bi se reći da je ekonomska diplomatija postala osnovno sredstvo prodora na svetsko tržište.

U današnjem svetu u kome međunarodni i ekonomski odnosi predstavljaju sistem odnosa moći, političke i ekonomske, postepeno se oformljuje sistem koji sve više*** privredne subjekte. Privrede postaju sve manje nacionalne, a sve više globalne, pretvarajući se tako u transnacionalni sistem proizvodnje, koji se temelji na međunarodnoj podeli rada. „Međutim, bez obzira na ovaj evidentan trend u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima uloga država i diplomatija, kao instrumentarija promovisanja i zaštite interesa država ostaje vrlo značajna, a posebno ona u oblasti ekonomskih odnosa, tkzv. ekonomska diplomatija,,